Chức năng – Nhiệm vụ

        

          Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam có chức năng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng hành nghề luật sư và kiến thức liên quan cho luật sư và các đối tượng khác trong xã hội.

Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch về chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng hành nghề cho luật sư và bồi dưỡng theo nhu cầu của các luật sư và các đối tượng khác.

- Thực hiện hợp tác về bồi dưỡng luật sư.

- Nghiên cứu khoa học phục vụ bồi dưỡng luật sư.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Thường vụ, Thường trực Liên đoàn giao.